Pe nieuwe stijl: reacties (4)

Bibi van den Bragt neemt deel aan de pilot pe nieuwe stijl van de NBA. In de vorige blog ging ze in op haar pe-plan. In deze vierde bijdrage beschrijft ze enkele reacties op dit plan.

In een reeks blogs wil ik u informeren over mijn ervaringen met de NBA-pilot pe nieuwe stijl. In de vorige blogs heb ik iets verteld over de verschillen met de huidige systematiek van permanente educatie.

Sinds ik met de blog begonnen ben, heb ik veel reacties gekregen. Van andere deelnemers, maar ook van accountants die de blog met belangstelling volgen.

Deze blog gaat vooral over de reacties op mijn concept-pe-plan. Zoals ik eerder schreef, is het (in ieder geval tijdens de pilot) de bedoeling om met een andere pilot-deelnemer te sparren over het pe-plan. Daarnaast is er de mogelijkheid om (indien nodig) intensief met de NBA te sparren.

De reactie van de NBA op mijn concept-plan kwam snel en was positief. Met mijn thema’s vaktechniek en onderwijs had ik verschillende soorten leeractiviteiten gekozen. Dus niet alleen het geven en volgen van gecertificeerde pe-trainingen, maar ook:

Vaktechnische overleggen met directe collega’s en Novak-handboekredactie over actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld de NVKS;

Het schrijven over vaktechnische onderwerpen voor intranet, kantoorhandboek, nieuwsbrieven etc.

In mijn vorige blog gaf ik ook al een voorbeeld voor openbaar accountants van een andere activiteit in het kader van permanente educatie die nu misschien niet zo snel in overweging wordt genomen, namelijk een informatief congres van een branche waarin de accountant een of meer cliënten heeft. Ander voorbeeld is een training die meer gericht is op communicatievaardigheden, in persoonlijke contacten of juist social media. Voor alles geldt dat het moet passen bij de leerbehoefte van de accountant en zijn (of haar) werkzaamheden.

En dan is het overleggen met een andere accountant (in mijn geval een andere pilot-deelnemer) weer heel zinvol. Waar ik hele dagen met vaktechniek, compliance en onderwijs vul, is zij hele dagen bezig met mkb-cliënten. Haar leerbehoeften lopen maar gedeeltelijk parallel met de mijne. De vaktechnische thema’s gaan gelijk op, maar waar zij kan filteren op relevantie voor haar cliënten, heb ik bredere en diepere kennis nodig. Zo hebben wij (per mail) elkaar van suggesties voor interessante leeractiviteiten (voor de korte en langere) termijn voorzien.

Bij het maken van het pe-plan had ik over het NBA-format voor het pe-plan ook nog wat vragen en opmerkingen. Daarmee kan de NBA weer verder om, tezamen met vragen en opmerkingen van andere pilot-deelnemers, het model te vervolmaken, zodat bij de implementatie van de vernieuwde pe-systematiek er een goed te hanteren model ligt.

Mijn pe-plan is dus goedgekeurd, wat betekent dat ik in 2017 verder kan experimenteren met verschillende onderwijsvormen om uitvoering te geven aan mijn pe-plan.

Wat is de volgende stap? Ik ga ervaring opdoen met het vastleggen van mijn bereikte leerdoelen. Gunt u mij daar alleen wat tijd voor. Dan kom ik over een tijdje met een vervolg op deze blog, waarin ik mijn nieuwe ervaringen over het uitvoeren én vastleggen van mijn leerervaringen met u deel.

Bibi van den Bragt AA RA