Overstapregeling leidt tot forse stijging instroom praktijkopleiding AA

De instroom in de praktijkopleiding AA is in 2016 fors gestegen tot 299 trainees. Daarmee is een halt geroepen aan de daling die zich in dit decennium had ingezet. Begonnen in 2012 nog 312 trainees aan de praktijkopleiding AA, in 2015 was dit gedaald tot 171.

2016 was het laatste jaar dat studenten konden starten met de praktijkopleiding AA ‘oude stijl’. Deze variant geeft na afronding van de opleiding nog het recht om wettelijke controles van de jaarrekening uit te voeren. Toch is het maar de vraag of het verkrijgen van deze bevoegdheid de reden is voor instroom in 2016. Een groot aantal trainees is voor het afronden van het verplichte onderdeel jaarrekeningcontrole aangewezen op de AA-simulaties. Deze worden in 2017 voor het laatst aangeboden en zijn, voor de trainees die in 2016 begonnen zijn, dan ook geen optie. Willen zij hun certificerende bevoegdheid behalen, dan zullen ze in de praktijk aan de verplichting moeten voldoen om twee jaarrekeningcontroles op eindverantwoordelijk niveau uit te voeren. Het is niet aannemelijk dat een groot deel van de 299 gestarte trainees deze mogelijkheid heeft.

Het is aannemelijker dat de verzwaarde opleidingseisen in de praktijkopleiding ‘Accountancy-MKB’, vanaf 1 januari jl. het meest voor de hand liggende alternatief voor trainees in de samenstelpraktijk, tot de stijging van de instroom in 2016 hebben geleid. Door te starten met de praktijkopleiding AA ‘oude stijl’ en over te stappen naar de praktijkopleiding ‘Accountancy-MKB’ kan de trainee bijvoorbeeld volstaan met de cursus Communicatieve vaardigheden (in plaats van het uitgebreidere trainingsprogramma in de nieuwe praktijkopleiding) en hoeft hij niet deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten en een referaatgroep.

Ook de praktijkopleiding RA kende een forse stijging in de instroom. Dit was echter geen trendbreuk, al was de groei aanmerkelijk hoger dan de voorgaande jaren. In de RA-opleiding is de verhoging van de urennorm mogelijk een reden voor de toename. Voor de AA-opleiding zal dit minder spelen. Voor wat betreft (overige) assurance moeten overstappers aan de nieuwe normen voldoen: 250 uren en 10 opdrachten, of 150 uren, 6 opdrachten en begeleidingsdagen.

De overgangsregeling is nog van kracht tot 1 september 2017. Dit betekent dat trainees die in 2016 begonnen zijn aan de praktijkopleiding AA ‘oude stijl’ zijn begonnen en willen overstappen naar de praktijkopleiding Accountancy-MKB dit voor 1 september moeten doen als ze gebruik willen maken van de overgangsregeling. Trainees die na 1 september overstappen, moeten volledig voldoen aan de nieuwe eisen.