Assurance in de praktijkopleiding Accountancy-mkb: Welke mogelijkheden zijn er nu?

Twee weken geleden meldden we al dat er ook in de praktijkopleiding Accountancy-mkb ruimte komt voor simulatieopdrachten. Daarnaast bestond er al de mogelijkheid om begeleidingsdagen te volgen. Uiteraard is het ook mogelijk om de assuranceverplichting in de praktijkopleiding geheel in de praktijk af te dekken.

Aanbod van simulatieopdrachten

De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft recent de kadernotitie gepubliceerd, waarin onder meer de eisen staan die aan de simulatieopdrachten worden gesteld. Uit deze notitie wordt duidelijk dat de volgende simulaties ontwikkeld kunnen worden: een jaarrekeningcontrole voor jaar één of jaar twee van de praktijkopleiding (genormeerd op 50 uur), en twee overige-assuranceopdrachten voor jaar drie van de praktijkopleiding (genormeerd op gemiddeld 25 uur). In combinatie met begeleidingsdagen en simulaties, geeft dat voor de trainee een scala aan mogelijkheden.

250 uur en tien opdrachten in de praktijk

Het eerste alternatief is 250 uur in de praktijk besteden aan assurance, waarbij de trainee betrokken is bij minimaal tien assuranceopdrachten. Per jaar moet de trainee bij ten minste drie assuranceopdrachten betrokken zijn en over de gehele praktijkopleiding bij ten minste drie verschillende typen opdrachten. De laatste twee opdrachten moeten relatief complexe overige assurance-opdrachten (dat wil zeggen: niet zijnde de jaarrekeningcontrole) zijn, waarbij de trainee bij het gehele proces van opdrachtaanvaarding tot  en met rapportage en eindbespreking betrokken is. Van de 250 uur mogen er maximaal 150 worden ingevuld met controle van de jaarrekening.

200 uur, acht opdrachten in de praktijk en twee simulaties op eindniveau

Bij sommige trainees die wel in staat zijn om gedurende de drie jaar aan tien assuranceopdrachten te werken, bestaat onzekerheid over de vraag of de opdrachten op kantoor wel voldoende complex zijn om de praktijkopleiding mee af te sluiten. We zien hier een parallel met trainees in de ‘oude’ praktijkopleiding AA die weliswaar jaarrekeningcontrolewerkzaamheden konden uitvoeren op hun kantoor, maar niet van voldoende complexiteit. Trainees die twijfelen over de complexiteit van de assurance-opdrachten kunnen ervoor kiezen om in hun laatste jaar twee simulaties te doen. Deze kunnen dan ingebracht worden als relatief complexe overige-assuranceopdrachten. Aangezien voor deze simulaties een gemiddelde norm geldt van ongeveer 25 uur, zullen nog ca. 200 uur in de praktijk moeten worden besteed aan de overige acht opdrachten.

Een variant zou overigens nog kunnen zijn: 225 uur in de praktijk en één simulatie.

150 uur, zeven opdrachten in de praktijk twee simulaties op eindniveau en de simulatie van de jaarrekeningcontrole

De trainee zou er ook voor kunnen kiezen om een van de acht praktijkopdrachten in de vorige variant te vervangen door de simulatie van de jaarrekeningcontrole, die op 50 uur genormeerd is. Deze keuze zal met name ingegeven worden door het grote leereffect van het deelnemen aan deze simulatie.

150 uur en zes opdrachten in de praktijk met begeleidingsdagen

Naast het model met 250 uur en tien opdrachten, was dit een van de twee oorspronkelijke modellen in de eindtermennotitie van de Commissie Eindtermen Accountantsonderwijs. De trainee volgt elk jaar twee simulatieopdrachten met bij elke opdracht twee begeleidingsdagen. De begeleidingsdagen moeten gevolgd worden bij een door de Raad geaccrediteerd aanbieder. Full•Finance is eind 2016 als eerste door de Raad geaccrediteerd voor het verzorgen van begeleidingsdagen en biedt deze ook in het voorjaar weer aan.

100 uur, vier opdrachten in de praktijk met begeleidingsdagen, en twee simulaties op eindniveau

Trainees die kiezen voor de begeleidingsdagen maar twijfelen over de complexiteit van de assurance-opdrachten in het derde jaar kunnen ervoor kiezen om in hun laatste jaar twee simulaties te doen. Deze kunnen dan ingebracht worden als relatief complexe overige-assuranceopdrachten. Aangezien voor deze simulaties een gemiddelde norm geldt van ongeveer 25 uur, zal nog ca. 100 uur in de praktijk moeten worden besteed aan de overige vier opdrachten. Deze opdrachten moeten gecombineerd worden met begeleidingsdagen.

Een variant zou overigens nog kunnen zijn: 125 uur in de praktijk (5 opdrachten met begeleidingsdagen) en één simulatie.

50 uur, drie opdrachten in de praktijk, en drie simulaties met begeleidingsdagen

De trainee die kiest voor het volledige simulatiepakket (een jaarrrekeningcontrole en twee opdrachten op eindniveau) moet nog drie opdrachten in de praktijk (gecombineerd met begeleidingsdagen) uitvoeren. Omdat de simulaties in totaal genormeerd zijn op 100 uur, moeten er nog 50 uren in de praktijk aan assurance besteed worden.

Wat te doen?

Elke trainee zal een keuze moeten maken uit bovenstaande mogelijkheden. De keuze zal mede afhangen van het aantal beschikbare opdrachten en de complexiteit van de overige assurance-opdrachten die op kantoor beschikbaar zijn. Uiteraard spelen ook de kosten een rol. Hierbij zal met name een afweging gemaakt moeten worden tussen de kosten van simulatie-opdrachten en de kosten van interne begeleiding bij het uitvoeren van assurance-opdrachten in de praktijk.

Meer weten? Neem contact op via j.cluitmans@fullfinance.nl of bel 055-3559979